การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย
1 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565

 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1, 5 - 8 กรกฎาคม 2565