การประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
4 พฤษจิกายน 2564

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)

 (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1)      อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่       ประธานกรรมการ

2)      อาจารย์เจนจิรา ถาปินตา                มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น         กรรมการ

3)      อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์              มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่                   กรรมการ

4)      ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์     มหาวิทยาลัยพายัพ                            กรรมการและเลขานุการ

 

วันเดือนปี/เวลา

กิจกรรม / การดำเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

08.30 09.00 น.

- อธิการบดีกล่าวต้อนรับ

- แนะนำผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน

- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ แนะนำคณะผู้ประเมิน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการตรวจประเมินคุณภาพฯ

 

 

- อธิการบดี

- กรรมการประเมินฯ
- ผู้บริหารหรือตัวแทนและบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

(หน่วยงานละ 2-4 คน)

09.0011.30 น.

สัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร จำนวน 5 หน่วยงาน

 

 

11.30 12.00 น.

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร

 

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00 – 14.00 น.

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวแทนผู้ใช้บริการของแต่ละหน่วยงาน)

-      ตัวแทนบุคลากร และ/หรือ นักศึกษา ที่ใช้บริการของแต่ละหน่วยงาน

    บุคลากร/นักศึกษา

(หน่วยงานละ 2-3 คน)

14.00 15.30 น.

คณะผู้ประเมินฯ ประชุมร่วมกัน สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมพร้อมให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา

 

 

15.30 – 16.30 น.

คณะผู้ประเมินฯ แจ้งผลการประเมินคุณภาพให้หน่วยงานได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการ

 

หมายเหตุ 

1. รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.2   สำนักทะเบียนและประมวลผล

1.3   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.4 สำนักหอสมุด

1.5 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2. คณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ผู้จัดโครงการดำเนินการ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ

4. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.  และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.  

5.  ลิ้งค์เข้าระบบ Zoom Cloud Meeting

Topic: การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน

Time: Oct 4, 2021 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/7244246529

Meeting ID: 724 424 6529