การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ
24 กุมภาพันธ์ 2564

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่สายวิชาการ (อบรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)