การจัดทำแผนและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
23 พฤษจิกายน 2563 - 24 พฤษจิกายน 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สุขสถาน ณ ลำพูน จังหวัดลำพูน