การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
11 พฤษจิกายน 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ