กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30 เมษายน 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องระบบงานสารบรรณของคณะ”

เวลา : 

สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร