กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 เมษายน 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work-Based Learning (WBL)”


2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการทำวิจัยชุมชน”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่ชำนาญการ”

เวลา : 
สถานที่ : ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์ฯ