กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะครุศาสตร์
23 เมษายน 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะครุศาสตร์


1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยให้สำเร็จและเป็นสุข”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “รูปแบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

เวลา : 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ :