กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะวิทยาการจัดการ
23 เมษายน 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะวิทยาการจัดการ

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง 
“การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนแผนบูรณาการการวิจัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

เวลา : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5