การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
24 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
เพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2561 (TQR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ