การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ