กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 เมษายน 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์”
2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา”
 
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี