การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561
26 เมษายน 2561

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ