อบรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
28 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561