สานใยรัก สร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15 มีนาคม 2561 - 16 มีนาคม 2561

สานใยรักสร้างความผูกพันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย