การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ