การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
11 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน

ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ