การชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรม KM
11 มกราคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรม KM 

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ