การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC ๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ  คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B๒๐๑ อาคาร B ศูนย์แม่สา คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B๒๐๑ อาคาร B ศูนย์แม่สา  คณะวิทยาการจัดการ