การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR
4 กรกฏาคม 2559 - 5 กรกฏาคม 2559