การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้กรอกข้อมูลในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
23 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559