การอบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
7 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม สัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2563) ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 - 16.40 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ