อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
4 กุมภาพันธ์ 2559 - 6 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการวันที่ 4 ก.พ. 2559

 กำหนดการวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2559