การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน CHE 3D
16 ธันวาคม 2558 - 17 ธันวาคม 2558

การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา CHE 3D

 

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 (ระดับหลักสูตร และระดับคณะ)

คณะครุศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อม user และ password

เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดยรองอธิการบดี (ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)

เวลา 09.00 - 11.30 น. บรรยายการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

เวลา 11.30 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรับฟังข้อคิดเห็น

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย,

วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย,

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เวลา 13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อม user และ password

เวลา 13.30 - 16.00 น. บรรยายการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

เวลา 16.30 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรับฟังข้อคิดเห็น

 

วันที่ 17 ธ.ค. 2558 (ระดับสถาบัน)

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อม user และ password

เวลา 09.00 - 12.00 น. บรรยายการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.30 น. การอัพโหลดรายการเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติการกรอกข้อมูลผ่านระบบ

เวลา 16.30 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรับฟังข้อคิดเห็น