QACMRU Gallery

Page | 1 | 2 | 3 | All

22 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 11 เม.ย. 55
23 ประเมินหน่วยการเรียนการสอน
24 ประเมินหน่วยงานคณะ
25 ประเมินหน่วยสนับสนุน
26 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกัน
27 ประเมินมหาวิทยาลัย
28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้EdPEx
29 อบรมEdPEx
30 อบรมประกันคุณภาพ
31 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ
32 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ2
33 เครือข่ายประกันราชภัฏภาคเหนือ
34 อบรมผู้ประเมินคุณภาพ
35 อบรมบริหารความเสี่ยง56
36 สัมมนาเครือข่าย
37 อบรม EdPEx
38 ประเมินหน่วยจัดการเรียนการสอน56
39 ประเมินหน่วยงานคณะ2556
40 ประเมินมหาวิทยาลัย2556
41 อบรมe-SAR

Powered by MG2 v0.5.1

Page | 1 | 2 | 3 | All