ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้
ข่าว  : ข้อมูลเผยแพร่
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


  เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2553-2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  >>คลิก<< เข้าชม : 872


ข้อมูลเผยแพร่ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) 27 เม.ย. 2559
      คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 8 พ.ค. 2558
      คู่มือควบคุมภายใน 14 มี.ค. 2555
      แบบฟอร์มการเขียน SAR 54 13 มี.ค. 2555
      เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 12 ม.ค. 2555New Document