ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย

ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

ประจำปีการศึกษา 2564


 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (ดาวน์โหลด)

   -  
กำหนดการประเมิน (ดาวน์โหลด)

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

   -  กำหนดการประเมินคณะ (ดาวน์โหลด)
 
   -  กำหนดการประเมินวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ดาวน์โหลด)

   -  กำหนดการประเมิน (ดาวน์โหลด)
 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ดาวน์โหลด)
 
   -  กำหนดการประเมิน (ดาวน์โหลด)
 
* หมายเหตุ : กำหนดการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เข้าชม : 317


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2565
      แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 เม.ย. 2565
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 2565New Document