ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


 กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 
1. กำหนดการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ดาวน์โหลด
 

2. กำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร (
1 - 31 พ.ค. 2565)
    -  เรียงลำดับตามวันที่ประเมิน (ดาวน์โหลด

    -  เรียงลำดับตามคณะ วิทยาลัย (ดาวน์โหลด
 

 3. กำหนดการประเมินระดับคณะ กลุ่ม A  (ดาวน์โหลด
 
       (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    -  วันที่ 1 ก.ค. 2565 : คณะครุศาสตร์ 
 
    -  วันที่ 5 ก.ค. 2565 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
    -  วันที่ 6 ก.ค. 2565 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2565 : คณะวิทยาการจัดการ
 
    -  วันที่ 8 ก.ค. 2565 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
  
4. กำหนดการประเมินระดับวิทยาลัย กลุ่ม B (ดาวน์โหลด
 
     (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    - วันที่ 4 ก.ค. 2565 : วิทยาลัยนานาชาติ 
 
    - วันที่ 5 ก.ค. 2565 : บัณฑิตวิทยาลัย
 
    -  วันที่ 6 ก.ค. 2565 : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2565 : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 
5. กำหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  (ดาวน์โหลด
    วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2565 (ประเมินแบบออนไลน์)
 
 
6. กำหนดการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน (ดาวน์โหลด
 
    วันที่ 2 พ.ย. 2565 
 
    - สำนักหอสมุด
 
    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
    - สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 เข้าชม : 361


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2565
      แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 เม.ย. 2565
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 2565New Document