ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา

และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

--------------------------------------------


1. สรุปการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และการงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 22 หลักสูตร

     1.1  ตารางสรุปข้อมูลฯ (ดาวน์โหลด 

     1.2  มติสภามหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด 

     1.3  รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด 

 

2. สรุปการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ดาวน์โหลด

 

3. สรุปหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา (ดาวน์โหลด

 

4. สรุปหลักสูตรที่ขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ดาวน์โหลด

 

 

หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

     1.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติสภามหาวิทยาลัย)

     1.2  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

     2.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร  (มติสภามหาวิทยาลัย)

     2.2  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 
 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

      3.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไข (มติสภามหาวิทยาลัย)

      3.2  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร  (มติสภามหาวิทยาลัย)

      3.3  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 
 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

    4.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไข (มติสภามหาวิทยาลัย)

    4.2  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติสภามหาวิทยาลัย)

    4.3  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 เข้าชม : 424


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2565
      แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 เม.ย. 2565
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 2565New Document