ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : ศุกร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

(ดาวน์โหลดแผนฯ  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(ระเบียบวาระที่ 4.2.7 หน้า 11)

 

มติสภามหาวิทยาลัยเข้าชม : 154


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2565
      แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 เม.ย. 2565
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 2565New Document