ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564


 กำหนดการประเมินการประกันคคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 
1. กำหนดการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ดาวน์โหลด
 
2. กำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร (1 - 31 พ.ค. 2564) (ดาวน์โหลด
 
 
3. กำหนดการประเมินระดับคณะ กลุ่ม A  (ดาวน์โหลด
 
       (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    -  วันที่ 5 ก.ค. 2564 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
    -  วันที่ 6 ก.ค. 2564 : คณะวิทยาการจัดการ
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2564 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
    -  วันที่ 8 ก.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์
 
    -  วันที่ 9 ก.ค. 2564 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
  
4. กำหนดการประเมินระดับวิทยาลัย กลุ่ม B (ดาวน์โหลด
 
     (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    - วันที่ 5 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยนานาชาติ 
 
    - วันที่ 6 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 
    -  วันที่ 8 ก.ค. 2564 : บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
5. กำหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  (ดาวน์โหลด
    วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 (ประเมินแบบออนไลน์)
 
 
6. กำหนดการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน (ดาวน์โหลด
 
    วันที่ 4 พ.ย. 2564 
 
    - สำนักหอสมุด
 
    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
    - สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 เข้าชม : 324


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 21 มิ.ย. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 23 เม.ย. 2564
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 2564New Document