ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564


 กำหนดการประเมินการประกันคคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 
1. กำหนดการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ดาวน์โหลด
 
2. กำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร (1 - 31 พ.ค. 2564) (ดาวน์โหลด
 
 
3. กำหนดการประเมินระดับคณะ กลุ่ม A  (ดาวน์โหลด
 
       (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    -  วันที่ 5 ก.ค. 2564 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
    -  วันที่ 6 ก.ค. 2564 : คณะวิทยาการจัดการ
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2564 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
    -  วันที่ 8 ก.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์
 
    -  วันที่ 9 ก.ค. 2564 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
  
4. กำหนดการประเมินระดับวิทยาลัย กลุ่ม B (ดาวน์โหลด
 
     (ประเมินแบบออนไลน์)
 
    - วันที่ 5 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยนานาชาติ 
 
    - วันที่ 6 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
    -  วันที่ 7 ก.ค. 2564 : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 
    -  วันที่ 8 ก.ค. 2564 : บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
5. กำหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  (ดาวน์โหลด
    วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2564 (ประเมินแบบออนไลน์)
 
 
6. กำหนดการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน (ดาวน์โหลด
 
    วันที่ 4 พ.ย. 2564 
 
    - สำนักหอสมุด
 
    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
    - สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 เข้าชม : 790


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2565
      แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 เม.ย. 2565
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 2565New Document