ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว  : ประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


 สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา

และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

--------------------------------------------

1. สรุปการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และการงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 หลักสูตร

(ดาวน์โหลดสรุปข้อมูลฯ)  (มติสภามหาวิทยาลัย

 

2. สรุปการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ดาวน์โหลด

 

3. สรุปหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา (ดาวน์โหลด

 

4. สรุปหลักสูตรที่ขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ดาวน์โหลด

 

 

หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

     1.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติสภามหาวิทยาลัย)

     1.2  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)


2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

     2.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร  (มติสภามหาวิทยาลัย)

     2.2  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

      3.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไข (มติสภามหาวิทยาลัย)

      3.2  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร  (มติสภามหาวิทยาลัย)

      3.3  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

    4.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไข (มติสภามหาวิทยาลัย)

    4.2  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติสภามหาวิทยาลัย)

    4.3  สป.อว.ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)

 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

     5.1  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติสภามหาวิทยาลัย)

     5.2  สป.อว. ไม่ให้ความเห็นชอบขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร (มติ สป.อว.)เข้าชม : 739


ประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 ต.ค. 2564
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 21 มิ.ย. 2564
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 23 เม.ย. 2564
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 2564New Document