ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข่าว  : ข่าวมหาวิทยาลัย
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้


1. ประกาศนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ดาวน์โหลด

 

2. ประกาศนโยบาย กลไก และเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา (ดาวน์โหลด

 

3. ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (ดาวน์โหลด

 

4.  ประกาศนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ดาวน์โหลด

 เข้าชม : 1031


ข่าวมหาวิทยาลัย 5 อันดับล่าสุด

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ 1.7 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 ก.พ. 2564
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 29 เม.ย. 2563
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 2 เม.ย. 2563
      แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 6 ก.พ. 2561
      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 26 ก.ค. 2559New Document