ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ปีการศึกษา 2563 - 2567

ดาวน์โหลดไฟล์  [ PDF [ WORD

 

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ปี 63

เป้าหมาย

ปี 64

เป้าหมาย

ปี 65

เป้าหมาย

ปี 66

เป้าหมาย

ปี 67

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.50 คะแนน

3.75 คะแนน

4.00 คะแนน

4.25 คะแนน

4.50 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 36

ร้อยละ 37

ร้อยละ 38

ร้อยละ 39

ร้อยละ 40

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 36

ร้อยละ 42

ร้อยละ 48

ร้อยละ 54

ร้อยละ 60

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

3 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

3 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

4.50

คะแนน

4.60

คะแนน

4.70

คะแนน

4.80

คะแนน

5.00

คะแนน

ตัวบ่งชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ร้อยละ 10

ร้อยละ

15

ร้อยละ

20

ร้อยละ

25

ร้อยละ

30

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 10

ร้อยละ

12

ร้อยละ

14

ร้อยละ

16

ร้อยละ

20

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

7 ข้อ

8 ข้อ

8 ข้อ

8 ข้อ

8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2 เรื่อง

3 เรื่อง

4 เรื่อง

5 เรื่อง

6 เรื่อง

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

3 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ

4.50

คะแนน

4.60

คะแนน

4.70

คะแนน

4.80

คะแนน

5.00

คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

 เข้าชม : 153


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25623 30 มี.ค. 2564
      ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 - 2567 14 ม.ค. 2564
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 2563
      ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 2563
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 17 ธ.ค. 2563New Document