ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว  : ข่าวมหาวิทยาลัย
เมื่อ  : พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562

 

(ดาวน์โหลดประกาศ

-----------------------------------------------------------------------

 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ

 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าชม : 696


ข่าวมหาวิทยาลัย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 29 เม.ย. 2563
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 2 เม.ย. 2563
      แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 6 ก.พ. 2561
      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 26 ก.ค. 2559
      (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา 3 มี.ค. 2559New Document