ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


 

สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา

และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


 (ดาวน์โหลดสรุปข้อมูลฯ) 

 

(มติสภามหาวิทยาลัย

 

 

หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไขและขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (มติสภามหาวิทยาลัย)


2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (มติสภามหาวิทยาลัย)


3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    4.1  (มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร)


    4.2  (ขออนุโลมอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (มติสภามหาวิทยาลัย)

 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (มติสภามหาวิทยาลัย)เข้าชม : 385


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 23 มิ.ย. 2563
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 24 เม.ย. 2563
      การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 16 เม.ย. 2563
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 16 เม.ย. 2563
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 1 เม.ย. 2563New Document