ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : ศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562

 

(ดาวน์โหลด)เข้าชม : 240


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562) 11 ก.ค. 2562
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 1 พ.ค. 2562
      แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 26 เม.ย. 2562
      เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ 9 เม.ย. 2562
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2 เม.ย. 2562New Document