ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
1. กำหนดการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ดาวน์โหลด
 
2. กำหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562
 
3. กำหนดการประเมินระดับคณะ กลุ่ม A 
 
    3.1 วันที่ 22 ก.ค. 2562 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
    3.2 วันที่ 23 ก.ค. 2562 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
    3.3 วันที่ 24 ก.ค. 2562 : คณะวิทยาการจัดการ
 
    3.4 วันที่ 25 ก.ค. 2562 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
    3.5 วันที่ 26 ก.ค. 2562 : คณะครุศาสตร์
 
 
4. กำหนดการประเมินระดับวิทยาลัย กลุ่ม B
 
    4.1 วันที่ 22 ก.ค. 2562 : วิทยาลัยนานาชาติ 
 
    4.2 วันที่ 23 ก.ค. 2562 : บัณฑิตวิทยาลัย
 
    4.3 วันที่ 24 ก.ค. 2562 : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 
    4.4 วันที่ 25 - 26 ก.ค. 2562 : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 
 
5. กำหนดการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 
    5.1 สำนักหอสมุด
 
    5.2 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
    5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    5.4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
    5.5 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 


เข้าชม : 263


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 16 ม.ค. 2563
      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2562
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562) 11 ก.ค. 2562
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 1 พ.ค. 2562
      แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 26 เม.ย. 2562New Document