ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พุธ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

 

  เอกสาร

1.  แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม

2.  กำหนดการอบรม

 เข้าชม : 399


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2560
      แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D 25 ก.ค. 2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” 28 มิ.ย. 2560New Document