ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พุธ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

 

  เอกสาร

1.  แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม

2.  กำหนดการอบรม

 เข้าชม : 241


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
      กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
      แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2560
      โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 1 มี.ค. 2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน 14 ก.พ. 2560New Document