ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560  โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

 

ทีมงานวิทยากร
 
    1.  ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  วิทยากรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
    2.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
    3.  รศ.พิษณุ  เจียวคุณ  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการ
 

2.  ใบสมัครหรือแบบตอบรับ
 

3.  การบ้านผู้เข้าอบรมเข้าชม : 561


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 13 ก.ย. 2561
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 4 มิ.ย. 2561
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 2561
      ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561New Document