ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์)
ข่าว  : ข้อมูลเผยแพร่
เมื่อ  : พุธ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2559


 

  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก รอบสี่

เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสารเข้าชม : 534


ข้อมูลเผยแพร่ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) 27 เม.ย. 2559
      คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 8 พ.ค. 2558
      คู่มือควบคุมภายใน 14 มี.ค. 2555
      แบบฟอร์มการเขียน SAR 54 13 มี.ค. 2555
      เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 12 ม.ค. 2555New Document