ข่าวประชาสัมพันธ์


  

8 ต.ค. 2563 : ประกาศ / แจ้งให้ทราบ
การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
29 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [ 29 เม.ย. 2563 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
24 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]
มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 เม.ย. 2563 ]
สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 เม.ย. 2563 ]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
2 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
1 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
16 ม.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
18 พ.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
11 ก.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562) [ 11 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรับข้อมูลใหม่ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562 โดยได้มีการปรับวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /วิทยาลัย
1 พ.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
26 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
9 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ [ 9 เม.ย. 2562 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12 มี.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
การขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) [ 12 มี.ค. 2562 ]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR : Thai Qualification Register)
14 ก.พ. 2562 : งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
13 ก.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 13 ก.ย. 2561 ]
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
4 มิ.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560


หน้าที่
1
2 3 4 5 6 7

New Document