ข่าวประชาสัมพันธ์


  

4 มิ.ย. 2561 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
16 พ.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 [ 16 พ.ค. 2561 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1689/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
14 มี.ค. 2561 : งานประกันคุณภาพ
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6 ก.พ. 2561 : ข่าวมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) [ 6 ก.พ. 2561 ]
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
6 ก.พ. 2561 : งานประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 [ 6 ก.พ. 2561 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [ 12 ก.ย. 2560 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D [ 25 ก.ค. 2560 ]
แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
28 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” [ 28 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 [ 13 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560
13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 [ 13 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 13 มิ.ย. 2560 ]
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 มี.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [ 1 มี.ค. 2560 ]
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
14 ก.พ. 2560 : งานประกันคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
6 ม.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ [ 6 ม.ค. 2560 ]
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 14 - 15 ม.ค. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระดับคณะสถาบัน วันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
23 ธ.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]
แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvements Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
19 ต.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานระดับสถาบัน วันที่ 14-15 พ.ย. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา วันที่ 14-15 พ.ย. 2559
19 ต.ค. 2559 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2559
12 ก.ย. 2559 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่ม A และ กลุ่ม B [ 12 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการประเมินหน่วยงาน กลุ่ม A วันที่ 3-5 ต.ค. 2559 และ 10-11 ต.ค. 2559 กลุ่ม B วันที่12-14 ต.ค. 2559
9 ก.ย. 2559 : งานประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 [ 9 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558


หน้าที่
1
2 3 4 5 6

New Document