ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 ก.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
[ 12 ก.ย. 2560 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
   25 ก.ค. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
[ 25 ก.ค. 2560 ]
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CHE QA Online 3D)
   28 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
[ 28 มิ.ย. 2560 ]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560
   13 มิ.ย. 2560 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
[ 13 มิ.ย. 2560 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
ปฏิทินกิจกรรม
7 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
19 มิ.ย. 2560 การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560 การอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อระดมความคิดในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา "CHE 3D" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น2 สำนักดิจิทอลเพื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B201 อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา ทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต, คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ และคุณศุลีรัตน์ สงนรินทร์
     
  โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้่น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดย คุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
     
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษาจัดโครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ คุ้มภูคำ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560
     
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     
  โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ.
     
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ., รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สกอ., รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.พิษณุ เจียวคุณ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 

โครงการ QA สัญจร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มี.ค. 2560 จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 7) วิทยาลัยนานาชาติ 8) บัณฑิตวิทยาลัย 9) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

     
 

โครงการ QA สัญจร ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา จัดโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560 จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักทะเบียนและประมวลผล 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 4) สำนักหอสมุด 5) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6) กองพัฒนานักศึกษา 7) กองนโยบายและแผน 8) กองบริหารงานบุคคล 9) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

     
  โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะและสถาบัน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
 

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     
 
   
New Document