ข่าวประชาสัมพันธ์
   29 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
[ 29 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
   24 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 24 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
   2 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
[ 2 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (KM Day) ประจำปี 2563
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุดและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การบริหารจัดการเวลา by Google calendar” โดยมี นางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในครั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักหอสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KM Day) ประจำปี 2563
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน" โดยมี นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในครั้งนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (KM Day) ประจำปี 2563
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" โดยมี รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในครั้งนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
   
New Document