ข่าวประชาสัมพันธ์
   16 ม.ค. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 ม.ค. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   18 พ.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[ 18 พ.ย. 2562 ]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
   11 ก.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562)
[ 11 ก.ค. 2562 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรับข้อมูลใหม่ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562 โดยได้มีการปรับวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /วิทยาลัย
   1 พ.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
[ 1 พ.ค. 2562 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
   26 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562
[ 26 เม.ย. 2562 ]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การลงนามร่วมโครงการ เฟรนด์ เจแปน โปรเจค
   วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้ชื่อโครงการ “เฟรนด์ เจแปน โปรเจค” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทกรีนลิฟ จำกัด และบริษัทโตเกียวบิ้วตี้ 5 จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) ปี 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาหลักสูตรยุคใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21,22,25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดย รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  การประเมินประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย อ.วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ มหาวิทยาลัยพายัพ, อ.เจนจิรา ถาปินตา มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น และ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน รับการประเมินการประกันคุณภาพ ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาท และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
   
New Document