ข่าวประชาสัมพันธ์
   11 ก.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับข้อมูลใหม่ 11 ก.ค. 2562)
[ 11 ก.ค. 2562 ]
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรับข้อมูลใหม่ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562 โดยได้มีการปรับวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /วิทยาลัย
   1 พ.ค. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
[ 1 พ.ค. 2562 ]
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
   26 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562
[ 26 เม.ย. 2562 ]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
   9 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ
[ 9 เม.ย. 2562 ]
  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562
   2 เม.ย. 2562 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
[ 2 เม.ย. 2562 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาท และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
  การใช้งานระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
   วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  สหกิจพบผู้ประกอบการ 26 ส.ค. 2562
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสหกิจพบผู้ประกอบการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุตติ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ ,อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง และ อาจารย์ ดร.ใบชา วงศ์ตุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พบผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา ได้แก่ 1) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     
  สหกิจพบผู้ประกอบการ 19 ส.ค. 2562
   วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสหกิจพบผู้ประกอบการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ , อาจารย์กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พบผู้ประกอบการ บริษัทเป๊บซี่โค จำกัด เลขที่ 99/9-10 ถ.เปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ 11 ต. อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
     
  เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษาสำหรับคณาจารย์ 2562
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษาสำหรับคณาจารย์ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ที่มาให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 1) อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ 2) อาจารย์ทัศนา พฤติการกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 3) อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ 4) คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
     
   
New Document