ข่าวประชาสัมพันธ์
   23 มิ.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[ 23 มิ.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
   29 เม.ย. 2563 : ข่าวมหาวิทยาลัย
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
[ 29 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
   24 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
[ 24 เม.ย. 2563 ]
  มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
   16 เม.ย. 2563 : งานประกันคุณภาพ
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
[ 16 เม.ย. 2563 ]
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ (ม.เชียงใหม่) ประธานกรรมการ, ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา (ม.ราชภัฏลำปาง) กรรมการ, อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (ม.แม่โจ้) กรรมการ, อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) กรรมการ, คุณพีณา จันทะแก้ว (ม.พายัพ) กรรมการและเลขานุการ โดยประเมิน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.วิทยาลัยนานาชาติ 7.วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 8.บัณฑิตวิทยาลัย 9.วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
  โครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 15 หน่วยงาน และการโหวตให้กับหน่วยงาน (Popular Vote) ในการนำเสนอผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
   สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงให้คำแนะนำในการออกปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
     
  กิจกรรมการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2563
   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว ได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง” โดยมี ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 29032 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     
   
New Document