ข่าวประชาสัมพันธ์


  


คู่มือประกันคุณภาพปี 2557


 

 
 
-  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
>> 
ดาวน์โหลด
 
 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2558 >> ดาวน์โหลด

-  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 >> ดาวน์โหลด

 

 

-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558
>> ดาวน์โหลด

 

 

-  คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
>> ดาวน์โหลด
  -  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558
>> ดาวน์โหลด

 

 หน้าที่
1

New Document