ข่าวประชาสัมพันธ์


  


คู่มือประกันคุณภาพปี 2557


 

 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
>> 
ดาวน์โหลด
 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2558
>> 
ดาวน์โหลด

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558
>> ดาวน์โหลด

 

 

คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
>> ดาวน์โหลด
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558
>> ดาวน์โหลด

 

 หน้าที่
1

New Document