งานประกันคุณภาพการศึกษา


 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1. ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

3. คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / มหาวิทยาลัย

 

4. แบบฟอร์ม Improvement Plan

 

5. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

 

6. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอก

 

7. ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (Common Data Set)

 

8. รายนามผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

9. รายนามผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

10. รหัสหลักสูตร

 

11. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

 

12. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)



New Document