รายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม


รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานคณะกรรมการ

ที่ รหัสผู้ประเมิน ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1 U570223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์ ประธาน /กรรมการ


รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย (สป.อว.) คลิก )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการประเมินระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

ที่ รหัสผู้ประเมิน
สกอ.
รหัสผู้ประเมิน
ม.ราชภัฏ
ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 U570223 UR0031 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
2  - UR0032 อาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปฐมวัย,บริหารการศึกษา
 U570831 UR0033 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาจีน
4  U580344 UR0034 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์  อัจฉริยมนตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์
 - UR0035 รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชีววิทยา
6 U570558   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา สวัสดิ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จิตวิทยา
7 -  UR0297 ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร. ขจร ตรีโสภณากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ( คลิก )

 
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย (สป.อว.) คลิก )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

 

ที่ รหัสผู้ประเมิน
TQR
รหัสผู้ประเมิน
ม.ราชภัฏ
ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 P570500R1 PR0031 รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ
2  - PR0032 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีการศึกษา
 - PR0033 อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  -  PR0198 อาจารย์ ศิริจันทร์ อุปาละ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คหกรรมศาสตร์,คหกรรมศึกษา
   -  PR0212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยเอก ขจร ตรีโสภณาจร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา,พลศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ( คลิก )

 
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย (สป.อว.) คลิก )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน

หลักสูตรที่ 5 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

  ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   (คณะกรรมการประเมินระดับคณะ ระดับสถาบัน)

  

ที่ รหัสผู้ประเมิน
ม.ราชภัฏ
รหัสผู้ประเมิน
RMU
ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 - RU-RMU-U5-097 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การจัดการ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2  PR0033 RU-RMU-U5-098 อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
 - RU-RMU-U5-099 อาจารย์ ภัทรมน พันธุ์แพง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
             

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/assU_RU_RMU_5.pdf 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 4) 

  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับคณะ ระดับสถาบัน)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru4.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 3) 

  ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru3.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ 

  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ สถาบัน)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/payap2560.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 1)

  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru1.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (รุ่นที่ 2)

  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

 วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

 

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/cmru2.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ

  ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร และวิทยากรเครือข่ายภาคเหนือ

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/payap.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/suansunatha.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

  (คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.qa.cmru.ac.th/web/UserFiles/files/suansunatha2.pdf 

 

หมายเหตุ :

     ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของ สกอ. มีอายุการขึ้นทะเบียน 2 ปี ปัจจุบันสถานะหมดอายุในการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้ได้

 New Document