รายงานการประเมิน


 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์  / ระดับหลักสูตร 

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ระดับหลักสูตร

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ระดับหลักสูตร

-  คณะวิทยาการจัดการ / ระดับหลักสูตร

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ระดับหลักสูตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน / ระดับหลักสูตร

-  วิทยาลัยนานาชาติ / ระดับหลักสูตร

-  บัณฑิตวิทยาลัย / ระดับหลักสูตร

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย / ระดับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักหอสมุด

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 

 -  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

-  สำนักงานตรวจสอบภายใน

-  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

-  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

-  สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

-  ศูนย์ภาษา

-  สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักทะเบียนและประมวลผล

-  สำนักหอสมุด

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-  กองกลาง

-  กองคลัง

-  กองนโยบายและแผน

-  กองพัฒนานักศึกษา

-  กองบริหารงานบุคคล

-  กองอาคารสถานที่

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

-  สำนักงานตรวจสอบภายใน

-  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

-  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

-  สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

-  ศูนย์ภาษา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

-  กองกลาง

-  กองคลัง

-  กองนโยบายและแผน

-  กองพัฒนานักศึกษา

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

-  ระดับมหาวิทยาลัย 

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

-  ระดับมหาวิทยาลัย

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-  วิทยาลัยนานาชาติ

-  บัณฑิตวิทยาลัย

-  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

-  ระดับมหาวิทยาลัย

-  คณะครุศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิทยาการจัดการ

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-  สำนักงานอธิการบดี

-  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สถาบันวิจัยและพัฒนา

-  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551

- ระดับมหาวิทยาลัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550

- ระดับมหาวิทยาลัย

 New Document