นโยบายบริหารจัดการ


 

1. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มีการจัดระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุง จัดบุคลากรรับผิดชอบระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและให้มีแผนงานการจัดการทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของสำนักมาตรฐานการศึกษา

 

2. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานประกันคุณภาพเป็นที่รับรู้ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และร่วมกันปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางที่วางไว้

 

3. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการ กำหนดกรอบภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับงานตลอดจนกำหนดรูปแบบและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามงานและบริหารทางการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานในทุกวงรอบการประกัน

 

 New Document