นโยบายประกันคุณภาพ


 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 

     1.  ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีผลต่อการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน

 

     2.  ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินผลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ

 

      3.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงานเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

      5.  ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์และสำนัก เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ

 

      6.  กำหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แต่ละคณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ และสำนัก ได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

     7. ให้มีหน่วยรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

 

       สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังนี้

 

      1. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

      3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสำนัก ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงานเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ สถาบัน และสำนัก ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

      5. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

 


New Document