นโยบายประกันคุณภาพ


 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 

     1.  ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีผลต่อการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน

 

     2.  ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินผลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ

 

      3.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงานเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์และสำนัก ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

      5.  ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์และสำนัก เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ

 

      6.  กำหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แต่ละคณะ สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ และสำนัก ได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

     7. ให้มีหน่วยรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

 

       สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังนี้

 

      1. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

      3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสำนัก ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงานเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ สถาบัน และสำนัก ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

 

      5. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

 
เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก THAI55 สล็อต สล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า KUBET ฟุตบอล เว็บฟุตบอล ข่าวฟุตบอล ซอคเกอร์ลีก การพนันฟุตบอลออนไลน์ สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 เครดิตฟรี บาคาร่า แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ใหม่ล่าสุดอัพเดต GCLUBคาสิโนออนไลน์ w88คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า pantip บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง สล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา ฟรีเครดิต ได้เงินจริง เล่นเกมส์ได้เงินจริงฟรี เครดิตฟรี แทงบาคาร่าออนไลน์ขั้นต่ำ5บาท มีสูตรบาคาร่าให้ใช้ฟรี HUC99 สล็อตออนไลน์


New Document