ทำเนียบผู้บริหาร


 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


 

ชื่อ : ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5303

 

   
 

 

   

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานฯ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5308

   
       

ชื่อ : นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5986

  ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

 

 

ชื่อ : น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5820

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5985

       
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5986

   

 

ภาระงานของบุคลากร มีดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา
    - กำกับดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
    - ประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
    - วิจัยและประเมินผลการดำเนินงานภายในสำนัก
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.  นายพีราวัฒน์  เมืองชื่น 
    - งานกลั่นกรองหลักสูตร
    - งานการรับรองหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
    - งานการจัดการความรู้ (KM)
    - งานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - งานพัฒนาเว็บไซต์
    - งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
    - งานแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนสารสนเทศ
    - งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
    - งานทำแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
    - งานรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS)
    - งานประสาน /จัดหากรรมการประเมินระดับคณะและสถาบัน
    - งานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
    - งานระบบ CHE QA Online
    - งานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    - งานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    - งานจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    - งานประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา


3. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
    - งานกลั่นกรองหลักสูตร 
    - งานปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
    - งานตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานอาจารย์
    - งานหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
    - งานหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย
    - งานการรับรองหลักสูตร ระบบ CHECO
    - งานจัดทำเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว.


4. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
    - งานสหกิจศึกษา
    - พิมพ์หนังสือราชการ
    - งานประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา
    - งานจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
    - การจัดหาแหล่งงานคุณภาพ
    - การจัดทำ มคอ.3, มคอ.5 
    - การจัดทำ มคอ.4, มคอ.6 
    - งานจัดทำคำสั่งเดินทางนิเทศงาน / คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
    - งานฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณระบบ e-GP
    - งานพัสดุ / ซ่อมบำรุง
    - งานควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ
    - งานบุคคล


5. นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
    - งานธุรการ / ระบบ e-Document - พิมพ์หนังสือราชการ / รับส่งหนังสือราชการ - สแกน/จัดเก็บหนังสือในงานสารบรรณ
    - จองห้องประชุม / จองรถออนไลน์ - งานเกี่ยวกับแผนงาน / งบประมาณ /   โครงการ - งานรายงานผลการดำเนินโครงการ
    - งานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ - งานการเงิน / เงินยืม / รายงานการเดินทาง
    - งานฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GF-MIS
    - สแกน / จัดเก็บฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
    - งานเลขา
    - งานประชุมสำนักงานNew Document