ทำเนียบผู้บริหาร


 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


 

 ชื่อ : ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5303

 

   
 

 

   

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5308

   
       

ชื่อ : นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5986

  ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5820

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5985

       
   ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5986

   

 

ภาระงานของบุคลากร แบ่งตามโครงสร้างการบริหารของสำนักมาตรฐานการศึกษา มีดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา
    - กำกับดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
    - ประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
    - วิจัยและประเมินผลการดำเนินงานภายในสำนัก
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา
    - ช่วยกำกับดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
    - ช่วยประสานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
    - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

3. หัวหน้าโครงการ / กิจกรรม
    - กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายในสำนัก
    - พัฒนาโครงการ/กิจกรรมเชิงรุก
    - วิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

4. หัวหน้างานงบประมาณ/การเงิน
    - ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณภายในสำนัก
    - ควบคุมและตรวจสอบงานพัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
    - ประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ

5. นักวิชาการประกันคุณภาพ
    - ดำเนินการด้านการติดตาม/ประสานการควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
    - พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
    - ประสานกำกับดูแล ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
    - พัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
    - ดำเนินการประสานการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
    - พัฒนาดัชนีชี้วัด เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
    - จัดทำมาตรฐานการศึกษา
    - จัดทำแผนโครงการงบประมาณประจำปี  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ    
    - ตรวจสอบ/ประสานงานแผนและงบประมาณ
    - ประสานงานวิจัยและโครงการของสำนัก
    - วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
    - ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

6. นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
    - ดำเนินงานบริหารทั่วไปของสำนัก
    - งานเลขานุการและสารบรรณ
    - งานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
    - งานด้านคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ฐานข้อมูลและงานรวบรวมข้อมูล
    - จัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานมาตรฐานการศึกษา
    - งานรวบรวมเอกสารหลักฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    - งานประชุม/สัมมนา/อบรมของสำนัก
    - งานที่ได้รับมอบหมาย

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ
    - งานธุรการและงบประมาณ
    - งานสารบรรณ
    - งานพัสดุของสำนัก
    - งานพิมพ์เอกสารของสำนัก
    - งานประชุม/สัมมนา/อบรม
    - ประสารการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - งานด้านคอมพิวเตอร์และการจัดทำฐานข้อมูล
    - งานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
    - งานที่ได้รับหมอบหมายNew Document